Menu

Екип

Нашият екип се състои от изследователи от Берлин-Бранденбургска академия на науките, Берлинския монетен кабинет и Франкфуртски университет, както и други изследователски институции.

Dr. Ulrike Peter

Улрике Петер (от 1/2013)

Улрике Петер работи като нумизмат специализиран върху античността в Берлин-Бранденбургска академия на науките. Тя прави дисертация върху основите и причините за монетосеченето на тракийските династи. Античното монетосечене и историята на парите в Тракия, както и рецепцията на античните монети през Ренесанса са акценти на нейните изследвания. Понастоящем тя работи върху монетосеченето на Топир и Филипополис, както и с монетите на Гордиан III и Филип Араб, емитирани в Тракия и Долна Мизия. Тя е член на управителния комитет на Nomisma.org.

Prof. Dr. Bernhard Weisser

Проф. д-р Бернхард Вайсер

Бернхард Вайсер прави докторат върху гръцките имперски монети от Пергамон. Той е куратор на антични монети и директор на Монетния кабинет към Държавните музеи, Берлин. От 2004 г. е отговорен за дигиталната публикация на колекцията на Монетния кабинет в базата данни IKMK. В CN отговаря и за Мизия (Мала Азия).

Dr. Karsten Tolle

Карстен Толе (от 6/2017)

Карстен Толе е информатик с опит в областта на базите данни и семантичната мрежа. Към момента е директор на Big Data Lab към Университетът „Йохан Волфганг Гьоте“, Франкфурт на Майн. От повече от десет години се занимава с антични монети и с въпросите на интегрирането и качеството на данните. От 2010 г. е член на управителния комитет на Nomisma.org.

Dr. Angela Berthold

Ангела Бертолд (от 1/2013)

Ангела Бертолд се концентрира върху нумизматичните изследвания от периода на своята докторантура по класическа археология 2008 г (Хале/ Саале). В Post-Doc-проект в рамките на Берлинския център за върхови постижения TOPOI изследва триизмерните изображения върху монети. Сега в CN, обработва монетите на Тракийския Херсонес и иконографията на ранните тракийски монети.

Claus Franke

Клаус Франке (от 2/2020)

Клаус Франке учи история и политически науки в Хановер. Работи за Издателство Heise Zeitschriften като разработчик на концепции, а също и като уеб дизайнер на свободна практика. От 2013 г. назначен като концептуален и уеб дизайнер в Университет Лайбниц, Хановер за факултетите по природни науки и философия. От 2020 г. работи в Берлин-Бранденбургска академия на науките. Отговаря за техническата поддръжка на Corpus Nummorum.

Sebastian Gampe

Себастиан Гампе (от 9/2017)

Себастиан Гампе следва класическа археология във Франкфурт на Майн и през 2014 г. завършва своята Magister Artium. Една година по-късно започва висше образование в областта на информатиката във Франкфурт. През 2019 г. завършва бакалавърската си степен и продължава с магистратура. Неговите изследователски интереси са в областта на машинното обучение по отношение на нумизматиката, археологията и античната иконография.

Andrea Gorys

Андреа Гориз (от 7/2018)

Андреа Гориз следва класическа археология, антична история и праистория в Гьотинген, Бон и Мюнхен. Член е на множество разкопки в Италия и Турция (Милет, Пергамон). Тя получава своята „Master Artium“ с работа върху гръцките портрети. От 1993 г. тя се занимава с антична нумизматика. Сега в CN работи върху монетосеченето на Мизия (Мала Азия).

Dr. Lily Grozdanova

Д-р Лили Грозданова (от 6/2013)

Лили Грозданова има докторат по антична история. От 2012 г. преподава в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, като хоноруван преподавател. Нейните изследвания се концентрират върху развитието на Римската империя, по-конкретно на тракийските провинции през втората половина на трети в. сл. Хр. - времето на т.нар. "войнишки императори". Тя е Post-Doc-стипендиант в Изследователски проект (B-4-2) Region und Memoria: Lokale Geschichte und lokale Mythen über thrakische Provinzmünzen в Център за върхови постижения TOPOI. Изследва монетосеченето на Пауталия.

Hristina Ivanova

Христина Иванова (от 1/2013)

Христина Иванова е родена в Шумен, България и следва класическа и близкоизточна археология в Хайделберг, и надгражда с магистратура по класическа археология в Берлин. Интересите ѝ са в областта на данните за контакти и акултурализация от различни медийни носители и контексти. Прави дисертация за монетосеченето на Аполония Понтика и работи в Германския археологически институт, Атина.

Jan Köster

Ян Кьостер (от 1/2020)

Ян Кьостер учи в Хале класическа археология, антична история и класическа филология. От 2016 г. до 2019 г. работи като научен сътрудник в IT отдел към клона в Истанбул на Германския археологически институт. От 2020 г. работи в Берлин-Бранденбургска академия на науките. Отговаря за техническата поддръжка на Corpus Nummorum.

PD Dr. Vladimir Stolba

Д.и.н. Владимир Столба (since 7/2018)

Владимир Столба учи антична история и класическа археология в Санкт-Петербургски държавен университет. Прави докторантура към Руската академия на науките и се хабилитира (Dr.phil.) в Университет Орхус. Ключови теми в неговите изследвания са история на парите и финансите на гръко-римския свят и икономическа история. Освен това е доказан изследовател в областта на ландшафтната и селищна археология, на античното селско стопанство, както и на археологията на околната среда и палеоклимата. Сред изследователските теми, в които работи са мултикултурните връзки и погребалните ритуали. Към момента работи върху гръцките и римски провинциални монетосечения от Троада и прилежащите региони. ORCID ID: 0000-0002-7362-8646

Sasha Agins

Саша Агинс (от 3/2019)

Саша Агинс завършва бакалавърската си степен по класическа и близкоисточна археология през 2014 г. в Колеж Брин Маур. През 2017 г. идва с Фулбрайт стипендия за изследване в областта на дигиталната хуманитаристика към Берлинското училище по библиотечни и информационни науки, Германия. Към момента е студент в магистърска програма по класическа археология в Хумболт университет, Берлин и работи като студент сътрудник към проект Corpus Nummorum.

Ioanna Maina

Йоанна Маина (since 12/2018)

Йоанна Маина към момента от декември 2018 г. е студент сътрудник към проекта. Родена е в Атина, Гърция, понастоящем следва история и класическа археология в Хумболт университет, Берлин.

Екип

Daniel Althof

Даниел Алтхоф (6/2017–11/2019)

Даниел Алтхоф учи философия, германска литература и информатика. От 2015 г. работи в Берлин-Бранденбургска академия на науките като изследовател в областта на дигиталната хуманитаристика с акцент върху PHP-разработването.

Lisa Assmann

Лиса Асман (4/2019-5/2020)

Georgia Bousia

Георгия Бусия (1/2013-1/2022)

Георгия Бусия следва антична история и археология в Гърция и получава своята магистратура по класическа археология от Хумболт университет, Берлин. От 2013 г. работи в нумизматични проекти на Берлин-Бранденбургска академия на науките и Монетния кабинет на Берлин. Гръцката нумизматика и най-вече тракийските монетосечения са основната област на нейните изследователски интереси.

Patrick Bonack

Патрик Бонак (4–9/2019)

Патрик Бонак е студент сътрудник от април 2019 г. Понастоящем учи информатика в Университетът „Йохан Волфганг Гьоте“, Франкфурт на Майн. Неговите основни интереси са в областта на Big Data машинното обучение.

Desirée Brunsch

Дезирé Брунш (8/2019-7/2020)

Дезирé Брунш е студент сътрудник съм проект Corpus Nummorum Thracorum от август 2019 г. Следва история и класическа археология в Хумболт университет, Берлин и е участвала в множество проучвателни и спасителни разкопки в Румъния и Германия. Учи два семестър в Солун с Ersamus+ стипендия. Понастоящем се концентрира върху бакалавърската си работа в специалност История.

Stefan Dumont

Щефан Дюмон (3/2013–11/2015)

Щефан Дюмон изследовател и разработчик към Telota - IT/DH, работна група Дигитална хуманитаристика към Берлин-Бранденбургска академия на науките. От 2017 г. е и научен координатор на DFG-проекта "corrSearch - Connecting Scholarly Editions of Letters".

David Hack

Давид Хак (6/2018-8/2019)

Давид Хак следва класическа филология, антична история и класическа археология в Хайделберг и през 2017 г. прави магистратура. Неговите нумизматични интереси се съсредоточават върху монетосеченията на Мала Азия, по-конкретно в периода на Империята. Пише докторат върху градското монетосечене на Сизик по време на Римската империя.

Elise Hanrahan

Елиз Ханраан (1/2013–11/2015, 6–10/2016)

Елиз Ханраан е изследовател в областта на дигиталната хуманитаристика работи към различни проекти в Берлин-Бранденбургска академия на науките. В CNT бе отговорна за IT-решенията необходими за осъществяването на целите на проекта, от програмиране на данни до уеб програмиране. Тя има бакалавърска степен по хуманитарни науки от Колеж Св. Джон в САЩ и магистърска степен по тексткритика (издателски науки) от Свободен университет, Берлин.

Nina Horn-Wittkuhn

Нина Хорн-Виткун (1/2018-6/2019)

Нина Хорн-Виткун следва класическа археология и египтология в Хумболт университет, Берлин, където от 2018 г. тя пише своята магистърска работа. Понастоящем тя следва близкоизточна археология в Свободен университет, Берлин.

Georg Jacques

Георг Жакие (9/2020-6/2021)

Георг Жакие е студент работещ по проект CN от септември 2020 г. Понастоящем следва класическа археология в Хумболт Университет, Берлин.

Dr. Alexa Küter

Др. Алекса Кютер (6/2017–3/2018)

Алекса Кютер изследва в докторантурата си (2008 г.) монетосеченето на августовите монетни майстори. След четири години в Германски исторически музей, Берлин тя се пренасочва към различни проекти в Монетния кабинет. Тя е член на CNT през 2017/2018 г. Алекса е главен редактор на нумизматичното списание "Geldgeschichtliche Nachrichten".

Roxana Lechner

Роксана Лехнер (1/2013-6/2020)

Роксана Лехнер има бакалавърска степен по история на изкуството и френски език и литература от Свободен университет, Берлин, където към момента завършва своята магистратура върху история на изкуството в глобален контекст. Тя работи като студент сътрудник към проект Тракия в Монетния кабинет. От 2018 г. работи като студент сътрудник в проект "Corpus Nummorum Online - Die antiken griechischen Münzen von Moesia inferior, Mysia und der Straße" към Берлин-Бранденбургска академия на науките.

Paula Michalski

Паула Михалски (12/2018-8/2020)

Паула Михалски от 2018 г. е студент сътрудник към проект CNT в Монетния кабинет. След завършването на бакалавърска степен по история и класическа археология в Берлин и Истанбул тя се концентрира върху магистратурата си по класическа археология в Хумболт университет, Берлин. Основните ѝ интереси са насочени към Мала Азия през елинистическия и римски период, също е водила и археологически теренни проучвания в разкопките на Пергамон, на Германския археологически институт.

Christin Rochlitzer

Кристин Рохлицер (10/2018-6/2020)

Кристин Рохлицер е студент сътрудник към проектите Corpus Nummorum и CIL към Берлин-Бранденбургска академия на науките. Завършва образованието си по латински език и класическа археология към Хумболт университет, Берлин, понастоящем завършва магистърската си степен по латински и папирология / епиграфика / нумизматика към Университета в Кьолн.

Domenic Städtler

Доменик Щедлер (6/2017-5/2020)

Доменик Щедлер учи антична история в Бамберг, където през 2016 г. завършва магистратура, в допълнение в Кьолн следва родови дисциплини на античната история, като нумизматика. Неговите нумизматични интереси са в областта на монетосеченията по време на Империята. Той разработва своята дисертация върху монети и паметници от / за Север Александър.

Alexander Thies

Александър Тийс (7–9/2018)

Александър Тийс учи история и класическа археология и към момента е студен сътрудник за антична и средновековна история към Института по история на Хумболт университет (Берлин). Неговата бакалавърска работа разглежда връзките между жреците и владетелите в античността. Той е бил практикант в Монетния кабинет на Държавните музеи, Берлин и през 2018 г. работеше като студент сътрудник към Corpus Nummorum в Берлин-Бранденбургска академия на науките.

Teodor Trancă

Теодор Транцă (2–3/2019)

Теодор Транцă е студент в Университет Дърам, който към момента за една година следва археология на Близкия изток в Свободен университет, Берлин. Интересува се от дигитално културно наследство и научните аспекти в археологията.

Hannah Vogler

Хана Фоглер (6/2017-12/2021)

Хана Фоглер открива през 2017 г. интереса си към монети като студент сътрудник в проект Тракия и от тогава е част от екипа на Берлин-Бранденбургска академия на науките с разнообразни отговорности. Следва класическа археология и история на изкуството в Хайделберг и Берлин. Към момента (2019 г.) пише своята магистърска работа върху археологическата колекция на Институт Винкелман към Хумболт университет, Берлин.

Anastasya Voloshina

Анастасия Волошина (10/2018-1/2019)

Анастасия Волошина. След магистратурата си по компютърна математика и информатика в Московски университет "Ломоносов" и работа като проект мениджър, Анастасия продължава образованието си в областта на визуалната комуникация и UI / UX-дизайн, започвайки в Москва и, продължавайки в Берлин, във Академия на изкуствата Вайсензее, в комбинация с дигитални изкуства във Висшето училище по приложни изкуства във Виена. Анастасия работи като графичен и UX-дизайнер.