Menu

Екип

Нашият екип се състои от изследователи от Берлин-Бранденбургска академия на науките, Берлинския монетен кабинет и Франкфуртски университет, както и други изследователски институции.

Dr. Ulrike Peter

Улрике Петер (от 1/2013)

Улрике Петер работи като нумизмат специализиран върху античността в Берлин-Бранденбургска академия на науките. Тя прави дисертация върху основите и причините за монетосеченето на тракийските династи. Античното монетосечене и историята на парите в Тракия, както и рецепцията на античните монети през Ренесанса са акценти на нейните изследвания. Понастоящем тя работи върху монетосеченето на Топир и Филипополис, както и с монетите на Гордиан III и Филип Араб, емитирани в Тракия и Долна Мизия. Тя е член на управителния комитет на Nomisma.org.

Prof. Dr. Bernhard Weisser

Проф. д-р Бернхард Вайсер

Бернхард Вайсер прави докторат върху гръцките имперски монети от Пергамон. Той е куратор на антични монети и директор на Монетния кабинет към Държавните музеи, Берлин. От 2004 г. е отговорен за дигиталната публикация на колекцията на Монетния кабинет в базата данни IKMK. В CN отговаря и за Мизия (Мала Азия).

Dr. Karsten Tolle

Карстен Толе (от 6/2017)

Карстен Толе е информатик с опит в областта на базите данни и семантичната мрежа. Към момента е директор на Big Data Lab към Университетът „Йохан Волфганг Гьоте“, Франкфурт на Майн. От повече от десет години се занимава с антични монети и с въпросите на интегрирането и качеството на данните. От 2010 г. е член на управителния комитет на Nomisma.org.

Dr. Angela Berthold

Ангела Бертолд (от 1/2013)

Ангела Бертолд се концентрира върху нумизматичните изследвания от периода на своята докторантура по класическа археология 2008 г (Хале/ Саале). В Post-Doc-проект в рамките на Берлинския център за върхови постижения TOPOI изследва триизмерните изображения върху монети. Сега в CN, обработва монетите на Тракийския Херсонес и иконографията на ранните тракийски монети.

Claus Franke

Клаус Франке (от 2/2020)

Клаус Франке учи история и политически науки в Хановер. Работи за Издателство Heise Zeitschriften като разработчик на концепции, а също и като уеб дизайнер на свободна практика. От 2013 г. назначен като концептуален и уеб дизайнер в Университет Лайбниц, Хановер за факултетите по природни науки и философия. От 2020 г. работи в Берлин-Бранденбургска академия на науките. Отговаря за техническата поддръжка на Corpus Nummorum.

Sebastian Gampe

Себастиан Гампе (от 9/2017)

Себастиан Гампе следва класическа археология във Франкфурт на Майн и през 2014 г. завършва своята Magister Artium. Една година по-късно започва висше образование в областта на информатиката във Франкфурт. През 2019 г. завършва бакалавърската си степен и продължава с магистратура. Неговите изследователски интереси са в областта на машинното обучение по отношение на нумизматиката, археологията и античната иконография.

Andrea Gorys

Андреа Гориз (от 7/2018)

Андреа Гориз следва класическа археология, антична история и праистория в Гьотинген, Бон и Мюнхен. Член е на множество разкопки в Италия и Турция (Милет, Пергамон). Тя получава своята „Master Artium“ с работа върху гръцките портрети. От 1993 г. тя се занимава с антична нумизматика. Сега в CN работи върху монетосеченето на Мизия (Мала Азия).

Dr. Lily Grozdanova

Д-р Лили Грозданова (от 6/2013)

Лили Грозданова има докторат по антична история. От 2012 г. преподава в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, като хоноруван преподавател. Нейните изследвания се концентрират върху развитието на Римската империя, по-конкретно на тракийските провинции през втората половина на трети в. сл. Хр. - времето на т.нар. "войнишки императори". Тя е Post-Doc-стипендиант в Изследователски проект (B-4-2) Region und Memoria: Lokale Geschichte und lokale Mythen über thrakische Provinzmünzen в Център за върхови постижения TOPOI. Изследва монетосеченето на Пауталия.

Jean Hourmouziadis

Jean Hourmouziadis (since 10/2018)

Jean Hourmouziadis studied and worked as an engineer. At the same time, he has been interested in coins and their potential for knowledge for many years. He is involved in the Experimental Numismatics working group of the Numismatic Commission of the Federal Republic of Germany and has published a number of scientific articles on ancient Greek coinage.

Hristina Ivanova

Христина Иванова (от 1/2013)

Христина Иванова е родена в Шумен, България и следва класическа и близкоизточна археология в Хайделберг, и надгражда с магистратура по класическа археология в Берлин. Интересите ѝ са в областта на данните за контакти и акултурализация от различни медийни носители и контексти. Прави дисертация за монетосеченето на Аполония Понтика и работи в Германския археологически институт, Атина.

Jan Köster

Ян Кьостер (от 1/2020)

Ян Кьостер учи в Хале класическа археология, антична история и класическа филология. От 2016 г. до 2019 г. работи като научен сътрудник в IT отдел към клона в Истанбул на Германския археологически институт. От 2020 г. работи в Берлин-Бранденбургска академия на науките. Отговаря за техническата поддръжка на Corpus Nummorum.

PD Dr. Vladimir Stolba

Д.и.н. Владимир Столба (since 7/2018)

Владимир Столба учи антична история и класическа археология в Санкт-Петербургски държавен университет. Прави докторантура към Руската академия на науките и се хабилитира (Dr.phil.) в Университет Орхус. Ключови теми в неговите изследвания са история на парите и финансите на гръко-римския свят и икономическа история. Освен това е доказан изследовател в областта на ландшафтната и селищна археология, на античното селско стопанство, както и на археологията на околната среда и палеоклимата. Сред изследователските теми, в които работи са мултикултурните връзки и погребалните ритуали. Към момента работи върху гръцките и римски провинциални монетосечения от Троада и прилежащите региони. ORCID ID: 0000-0002-7362-8646

Ioanna Maina

Йоанна Маина (since 12/2018)

Йоанна Маина към момента от декември 2018 г. е студент сътрудник към проекта. Родена е в Атина, Гърция, понастоящем следва история и класическа археология в Хумболт университет, Берлин.

Екип

Sasha Agins

Саша Агинс (от 3/2019)

Саша Агинс завършва бакалавърската си степен по класическа и близкоисточна археология през 2014 г. в Колеж Брин Маур. През 2017 г. идва с Фулбрайт стипендия за изследване в областта на дигиталната хуманитаристика към Берлинското училище по библиотечни и информационни науки, Германия. Към момента е студент в магистърска програма по класическа археология в Хумболт университет, Берлин и работи като студент сътрудник към проект Corpus Nummorum.

Daniel Althof

Даниел Алтхоф (6/2017–11/2019)

Даниел Алтхоф учи философия, германска литература и информатика. От 2015 г. работи в Берлин-Бранденбургска академия на науките като изследовател в областта на дигиталната хуманитаристика с акцент върху PHP-разработването.

Lisa Assmann

Лиса Асман (4/2019-5/2020)

Georgia Bousia

Георгия Бусия (1/2013-1/2022)

Георгия Бусия следва антична история и археология в Гърция и получава своята магистратура по класическа археология от Хумболт университет, Берлин. От 2013 г. работи в нумизматични проекти на Берлин-Бранденбургска академия на науките и Монетния кабинет на Берлин. Гръцката нумизматика и най-вече тракийските монетосечения са основната област на нейните изследователски интереси.

Patrick Bonack

Патрик Бонак (4–9/2019)

Патрик Бонак е студент сътрудник от април 2019 г. Понастоящем учи информатика в Университетът „Йохан Волфганг Гьоте“, Франкфурт на Майн. Неговите основни интереси са в областта на Big Data машинното обучение.

Desirée Brunsch

Дезирé Брунш (8/2019-7/2020)

Дезирé Брунш е студент сътрудник съм проект Corpus Nummorum Thracorum от август 2019 г. Следва история и класическа археология в Хумболт университет, Берлин и е участвала в множество проучвателни и спасителни разкопки в Румъния и Германия. Учи два семестър в Солун с Ersamus+ стипендия. Понастоящем се концентрира върху бакалавърската си работа в специалност История.

Stefan Dumont

Щефан Дюмон (3/2013–11/2015)

Щефан Дюмон изследовател и разработчик към Telota - IT/DH, работна група Дигитална хуманитаристика към Берлин-Бранденбургска академия на науките. От 2017 г. е и научен координатор на DFG-проекта "corrSearch - Connecting Scholarly Editions of Letters".

David Hack

Давид Хак (6/2018-8/2019)

Давид Хак следва класическа филология, антична история и класическа археология в Хайделберг и през 2017 г. прави магистратура. Неговите нумизматични интереси се съсредоточават върху монетосеченията на Мала Азия, по-конкретно в периода на Империята. Пише докторат върху градското монетосечене на Сизик по време на Римската империя.

Elise Hanrahan

Елиз Ханраан (1/2013–11/2015, 6–10/2016)

Елиз Ханраан е изследовател в областта на дигиталната хуманитаристика работи към различни проекти в Берлин-Бранденбургска академия на науките. В CNT бе отговорна за IT-решенията необходими за осъществяването на целите на проекта, от програмиране на данни до уеб програмиране. Тя има бакалавърска степен по хуманитарни науки от Колеж Св. Джон в САЩ и магистърска степен по тексткритика (издателски науки) от Свободен университет, Берлин.

Nina Horn-Wittkuhn

Нина Хорн-Виткун (1/2018-6/2019)

Нина Хорн-Виткун следва класическа археология и египтология в Хумболт университет, Берлин, където от 2018 г. тя пише своята магистърска работа. Понастоящем тя следва близкоизточна археология в Свободен университет, Берлин.

Georg Jacques

Георг Жакие (9/2020-6/2021)

Георг Жакие е студент работещ по проект CN от септември 2020 г. Понастоящем следва класическа археология в Хумболт Университет, Берлин.

Dr. Alexa Küter

Др. Алекса Кютер (6/2017–3/2018)

Алекса Кютер изследва в докторантурата си (2008 г.) монетосеченето на августовите монетни майстори. След четири години в Германски исторически музей, Берлин тя се пренасочва към различни проекти в Монетния кабинет. Тя е член на CNT през 2017/2018 г. Алекса е главен редактор на нумизматичното списание "Geldgeschichtliche Nachrichten".

Roxana Lechner

Роксана Лехнер (1/2013-6/2020)

Роксана Лехнер има бакалавърска степен по история на изкуството и френски език и литература от Свободен университет, Берлин, където към момента завършва своята магистратура върху история на изкуството в глобален контекст. Тя работи като студент сътрудник към проект Тракия в Монетния кабинет. От 2018 г. работи като студент сътрудник в проект "Corpus Nummorum Online - Die antiken griechischen Münzen von Moesia inferior, Mysia und der Straße" към Берлин-Бранденбургска академия на науките.

Paula Michalski

Паула Михалски (12/2018-8/2020)

Паула Михалски от 2018 г. е студент сътрудник към проект CNT в Монетния кабинет. След завършването на бакалавърска степен по история и класическа археология в Берлин и Истанбул тя се концентрира върху магистратурата си по класическа археология в Хумболт университет, Берлин. Основните ѝ интереси са насочени към Мала Азия през елинистическия и римски период, също е водила и археологически теренни проучвания в разкопките на Пергамон, на Германския археологически институт.

Christin Rochlitzer

Кристин Рохлицер (10/2018-6/2020)

Кристин Рохлицер е студент сътрудник към проектите Corpus Nummorum и CIL към Берлин-Бранденбургска академия на науките. Завършва образованието си по латински език и класическа археология към Хумболт университет, Берлин, понастоящем завършва магистърската си степен по латински и папирология / епиграфика / нумизматика към Университета в Кьолн.

Domenic Städtler

Доменик Щедлер (6/2017-5/2020)

Доменик Щедлер учи антична история в Бамберг, където през 2016 г. завършва магистратура, в допълнение в Кьолн следва родови дисциплини на античната история, като нумизматика. Неговите нумизматични интереси са в областта на монетосеченията по време на Империята. Той разработва своята дисертация върху монети и паметници от / за Север Александър.

Alexander Thies

Александър Тийс (7–9/2018)

Александър Тийс учи история и класическа археология и към момента е студен сътрудник за антична и средновековна история към Института по история на Хумболт университет (Берлин). Неговата бакалавърска работа разглежда връзките между жреците и владетелите в античността. Той е бил практикант в Монетния кабинет на Държавните музеи, Берлин и през 2018 г. работеше като студент сътрудник към Corpus Nummorum в Берлин-Бранденбургска академия на науките.

Teodor Trancă

Теодор Транцă (2–3/2019)

Теодор Транцă е студент в Университет Дърам, който към момента за една година следва археология на Близкия изток в Свободен университет, Берлин. Интересува се от дигитално културно наследство и научните аспекти в археологията.

Hannah Vogler

Хана Фоглер (6/2017-12/2021)

Хана Фоглер открива през 2017 г. интереса си към монети като студент сътрудник в проект Тракия и от тогава е част от екипа на Берлин-Бранденбургска академия на науките с разнообразни отговорности. Следва класическа археология и история на изкуството в Хайделберг и Берлин. Към момента (2019 г.) пише своята магистърска работа върху археологическата колекция на Институт Винкелман към Хумболт университет, Берлин.

Anastasya Voloshina

Анастасия Волошина (10/2018-1/2019)

Анастасия Волошина. След магистратурата си по компютърна математика и информатика в Московски университет "Ломоносов" и работа като проект мениджър, Анастасия продължава образованието си в областта на визуалната комуникация и UI / UX-дизайн, започвайки в Москва и, продължавайки в Берлин, във Академия на изкуствата Вайсензее, в комбинация с дигитални изкуства във Висшето училище по приложни изкуства във Виена. Анастасия работи като графичен и UX-дизайнер.