Menu

Право върху изображениятаИзображенията на гипсови отливки на BBAW могат да бъдат използвани безплатно за научни цели в съответствие с cc-by-nc-sa. Относно употребата на фотографии на оригинални монети, моля обърнете се към съответния притежател на правата. Положихме усилия да изясним всички права върху изображения с техните носители, които успяхме да идентифицираме. В случай на предявяване на претенции от страна на трети лица към правата върху изображенията, разбира се сме готови да предоставим информация за името на фотографа или да премахнем засегнатите изображения от сървъра си.